Britský bankovní sektor

Britský bankovní sektor
Zdroj: Andrew Cowie/AFP/GettyImages

V rámci investičního fondu PP Asset Management držíme přibližně polovinu prostředků v akciových pozicích. Ty vybíráme na základě několika kritérií, mezi které patří finanční stabilita podniků, udržitelnost jejich byznys modelu a v neposlední řadě i výhodná cena. Loni se šok z nastupující pandemie projevil výprodejem na kapitálových trzích po celém světě. Zatímco většina trhů se vrátila na své předkovidové hodnoty a zpravidla je i překonala, některé regiony na své oživení stále čekají. Jedním z nich je i britský trh.

Britský sektor je podhodnocený

Obrázek 1 ilustruje, jak se vyvíjel americký (zelená) a britský (červená) index od doby před začátkem pandemie až do současných dnů. Americký index S&P500 se začátkem prosince 2019 pohyboval na úrovni 3100 bodů. K poslednímu prázdninovému dni letošního roku uzavřel na 4522 bodech, tedy za poslední rok a půl povyrostl o téměř polovinu (46 %). Index Velké Británie se na konci roku 2019 obchodoval na úrovni 7600 bodů. Výprodeje na kapitálových trzích velmi silně zasáhly britský index, který odepsal polovinu své hodnoty během dvou měsíců. V současné době se nachází na úrovni 7120 bodů, což je o 6 % níže ve srovnání s předkovidovými hodnotami.

Obrázek 1: Vývoj amerického (zelená) a britského (červená) indexu od prosince 2019 do září 2021. Zdroj: Tradingview.com

V rámci letošní rotace zisků jsme již na začátku roku předpovídali zajímavý potenciál bankovního sektoru (více zde: Bankovní sektor – ohlédnutí za naší lednovou analýzou (ppassetmanagement.cz)). To se na většině trhů potvrdilo, nicméně právě britský sektor zaostává. V rámci analýzy britského bankovního sektoru jsme se zaměřili na Barclays, Lloyds a HSBC.

Finanční pozice jednotlivých bank

Co se absolutních hodnot týče, největší bankou z vybraných je HSBC. Jak je patrné z obrázku 2, v posledních letech se její celkové výnosy pohybovaly mezi 80 až 100 miliardami liber. Stejně tak HSBC dominuje ve výši vlastního kapitálu, který má přibližně čtyřikrát vyšší než zbylé dvě banky.

Obrázek 2: Vývoj celkových výnosů

Za pozornost také stojí vývoj zisků (obrázek 3), a to především díky obrovskému nárůstu u HSBC. Zatímco v roce 2016 její čistý zisk dosahoval 3,4 miliardy liber, v roce 2017 vzrostl na 13,2 miliard, což byl nárůst přes 280 %. Rok 2018 byl pro HSBC rekordní, kdy čistý zisk dosáhl 15 miliard liber. Průměrné meziroční tempo růstu mezi lety 2016 až 2020 u HSBC přesahovalo 15 %. Zde je nutné podotknout, že tento trend byl významně ovlivněn posledním rokem, kdy banky z důvodu rizika nesplácení úvěrů během pandemie tvořily opravné položky a tím snižovaly výši čistého zisku.

Poměrně slušného tempa růstu zisku dosahovala i banka Lloyds mezi lety 2016-2018, nicméně rok 2019 byl ve znamení poklesu a samozřejmě i rok 2020, který je ale nutné brát s rezervou. Lloyds je největší digitální bankou ve Velké Británii s 17,4 miliony uživatelů. Banka se zaměřuje primárně na retailové bankovnictví, které má 82% podíl na zisku. Naopak například HSBC má rozdělení segmentů více vyvážené, kdy se na zisku podílí ze 44 % retail, 30 % korporátní klientela a 26 % instituce. Barclays zase mezi své důležité zdroje příjmů řadí investiční bankovnictví a s ním spojené služby.

Obrázek 3: Vývoj čistého zisku

Pro adekvátní srovnání různě velkých entit je vhodné použít relativní ukazatele. Pro potencionálního investora je dobré sledovat ukazatel, který reflektuje pohled vlastníka. Takovým je například rentabilita vlastního kapitálu (ROE, Return On Equity), která se počítá jako poměr mezi čistým ziskem a vlastním kapitálem. Jak je patrné z obrázku 4, v období 2016-2019 se nejlépe dařilo bance Lloyds, kterou následovala HSBC. Naopak Barclays se začátkem období pohybovala na nižších hodnotách v intervalu mezi dvěma až čtyřmi procenty. Nicméně od roku 2017 její návratnost stabilně rostla a již v roce 2019 předčila HSBC. V posledním roce již měla ukazatel ROE nejvyšší, ale tento rok, jak již bylo zmiňováno, je třeba brát s rezervou, protože právě například Barclays mohla tvořit nižší opravné položky ve srovnání s přímými konkurenty.

Obrázek 4: Vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu

Potenciál růstu ceny akcií

Při bližším pohledu na akciové tituly Lloyds (zelená), Barclays (modrá) a HSBC (červená) na obrázku 5 v období mezi koncem roku 2019 až po dnešní dny je patrné, že Lloyds i HSBC se obchodují výrazně pod předpandemickými cenami. Zatímco Barclays od té doby posílila o 9 %, u Lloyds se diskont pohybuje ve výši 28 % a u HSBC dokonce 33 %.

Obrázek 5: Vývoj akcií Lloyds (zelená), Barclays (modrá) a HSBC (červená) od prosince 2019 do září 2021. Zdroj: Tradingview.com

Valuační násobky z obrázku 6 dávají do poměru cenu v čitateli a vybraný ukazatel ve jmenovateli. Tedy ukazatel PB říká, kolik liber stojí jedna libra vlastního kapitálu. Je tedy zřejmé, že všechny tři banky jsou pohledem tohoto ukazatele podhodnocené, protože ukazatel je vždy nižší než jedna. U bankovního sektoru amerických bank se tento ukazatel pohybuje na úrovni 1,1.

Ukazatel PE udává, kolik investor zaplatí za jednotku zisku. Zatímco Barclays i Lloyds se pohybují kolem sedmi liber za libru zisku, u HSBC to je 12,6 liber. U amerických bank se tento ukazatel pohybuje kolem 15,4, což naznačuje opět relativně výrazně levnější britský bankovní sektor oproti americkému.

Jen na okraj ještě uvádím ukazatel ceny za jednotku tržeb/výnosů. U amerických bank se tento ukazatel pohybuje kolem 3,7. Tedy opět námi vybrané banky se pohybují na až třetinových cenách oproti americkým konkurentům.

Obrázek 6: Valuační násobky

Britský bankovní trh investiční příležitostí

Jak již bylo zmíněno v úvodu, výběr akcií do portfolia je složitý proces. Pro nás je důležité kupovat stabilní společnosti, které zvládnou i větší výkyvy ekonomiky, kterých jsme byli svědky minulý rok. Pravdou je, že takových společností je na trhu docela velké množství, nicméně jen některé jsou i zajímavou investiční příležitostí.

V rámci fondu jsme pozornost věnovali britskému trhu z důvodu jeho relativního podhodnocení ve srovnání s jinými vyspělými trhy. Stejně tak přímo bankovní sektor je výrazně levnější. Vybrané banky dosahovaly slušné návratnosti investorovi za relativně nižší cenu ve srovnání se zámořskými konkurenty. To byly důvody, proč jsme se rozhodli portfolio rozšířit o výše zmíněné společnosti.

Čestmír Riesenfeld
Head of Analysts
PP Asset Management, a.s.

Kontakt

Napište nám

    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.