PPOchrana údajů

Zpracování osobních údajů

Tento dokument představuje poučení o tom, jakým způsobem společnosti PP Asset Management, a.s., IČO: 05978785, PP Wealth Management, s.r.o., IČO: 08987394, PP Capital, s.r.o., IČO: 08987416 a PP Structured Products, s.r.o., IČO: 08987360, všechny sídlem U Vojanky 1309/1a, Košíře, 150 00 Praha 5 (dále případně i jen „My“, případně jakákoliv a zároveň každá ze společností jako „Správce“) zpracovává údaje svých potenciálních klientů, klientů a návštěvníků webových stránek.

Máme zásadní zájem o to, abychom Vás komplexně, transparentně a srozumitelně informovali o způsobu, kterým zpracováváme Vaše osobní údaje, o rozsahu údajů, které údaje o Vás zpracováváme, jak jsou tyto údaje uloženy a chráněny a jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva. Z tohoto důvodu Vám tyto informace níže poskytujeme

Vaše osobní údaje zpracováváme a chráníme zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „Nařízení GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOU“).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správce. Správcem Vašich osobních údajů je dle relevance jedna ze společností, které byly osobní údaje předány (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje správce. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatňování Vašich práv se můžete na Správce obrátit jedním z následujících způsobů:

 • dopisem doručeným příslušné společnosti na kontaktní adresu Na Pankráci 51, 140 00 Praha 4 Nusle;
 • emailem zaslaným na emailovou adresu: info@ppassetmanagement.cz anebo info@ppwm.cz,
 • telefonicky na telefonním čísle: +420 775 313 956 anebo +420 773 056 495; a
 • zprávou doručenou do datové schránky dané společnosti (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/).

Pověřenec. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Zdroje údajů. Zpracováváme především údaje, které jste Nám poskytl nebo které jsme získali na základě plnění s Vámi uzavřené smlouvy, dále z veřejných zdrojů a od spolupracujících třetích stran, které k tomuto účelu získali souhlas. Konkrétním zdrojem zpracovávaných údajů jsou zejména Vaše e-maily adresované Nám, údaje vyplněné do dotazníků, případně další elektronická či osobní komunikace a Vámi poskytnutá dokumentace.

Prohlášení. Předtím než Správce kdokoliv poskytne jakékoliv osobní údaje o jiné osobě musí nejprve získat její souhlas k zpřístupnění a správě osobních údajů v souladu s těmito Zásadami, ZZOU a Nařízením GDPR.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Kategorie osobních údajů. Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nezbytně potřebuje pro plnění závazků Nám plynoucích z právních předpisů, uzavřených smluv a k ochraně Našich oprávněných zájmů. Jedná se zejména o tyto údaje:

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo, IČO);
 • kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mail)
 • údaje o uzavřených smlouvách a jejich obsahu;
 • sociodemografické údaje (např. věk, povolání či obor podnikání); a
 • údaje o obchodní smlouvě (např. profil klienta, číslo bankovního účtu a související údaje)
 • údaje o investičním profilu klienta.

Rozsah zpracování. Vždy zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, ve kterém je nutně potřebujeme pro daný účel zpracování. Ve většině případů se jedná pouze o Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje, nebo jiné údaje, které byly poskytnuty v rámci společného smluvního vztahu.

K jakým účelům Vaše osobní údaje potřebujeme?

Důvod zpracování. Zpracováváme výše uvedené osobní údaje, a to z následujících důvodů:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb dle relevance a obchodního případu;
 • komunikaci s klienty/investory a jejich právními zástupci;
 • informování o Našich aktivitách, zejména hlášení výsledků a aktivit, nabídce našich služeb;
 • plnění povinností stanovených právními předpisy včetně účetních a daňových účelů;
 • pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyjadřující ochranu osobních údajů.
 • vedení evidence klientů/investorů; a
 • Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, tam kde je ho třeba v souladu s Nařízením GDPR a ZZOU.

Účel zpracování. Účelem zpracování osobních údajů Správcem je:

 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Námi;
 • osobní údaje, jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky či poskytnutí služeb a produktů;
 • zasílání sdělení a činění dalších aktivit souvisejících s poskytovanými službami, investicemi a správou majetku;
 • poskytnutí informací o aktivitě Správce orgánům veřejné moci;
 • plnění povinností stanovených právními předpisy; a
 • ochrana oprávněných zájmů Správce.

Automatické rozhodování. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Souhlas s předáním dalším osobám. Bez Vašeho souhlasu zásadně NEPOSKYTUJEME Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje třetím osobám. Vaše údaje v rámci oprávněného zájmu Správci sdílejí a dochází tedy k předávání mezi jednotlivými Správci. Pokud se tak v rámci plnění smlouvy nebo zájmu o produkty dohodneme, poskytujeme Vaše údaje třetím osobám v rozsahu nezbytně nutném pro daný obchodní případ.

Příjemci. Pro zajištění některých zpracovatelských operací, které Správce nedokáže zajistit vlastní prostředky, využívá služeb a aplikací zpracovatelů (dodavatelů), kteří se na dané zpracování specializují a jejichž jednání je vždy souladu s GDPR a ZZOU. Jedná se například o odborné poradenství, webhosting, cloudová řešení.

Třetí země. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy?

Doba uchování. Osobní údaje, které jsme získali, uchováváme po celou dobu smluvního vztahu a následujících 10 let po jeho ukončení.

Nakládání s osobními údaji. Po této lhůtě nebo po skončení platnosti a účinnosti Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů budou Vaše osobní údaje vymazány, anonymizovány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není nutný Váš souhlas.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Ochrana. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře přípustné pro Správce. Přijali jsme a udržujeme veškerá Nám dostupná a běžná, technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte v souladu s Nařízením GDPR následující práva:

 • Právo na přístup – můžete Nás požádat o přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení GDPR. K žádosti Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a další kopii jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek ve výši 500,- Kč, vzniklý na základě administrativních nákladů.
 • Právo na opravu – můžete Nás požádat o opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízením GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 Nařízením GDPR.
 • Právo na výmaz – můžete Nás požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje v souladu s čl. 17 Nařízení GDPR, pokud tento postup umožňuje smlouva uzavřená mezi Vámi a Námi.
 • Právo na přenositelnost údajů – Máte právo získat osobní údaje v souladu s čl. 20 Nařízení GDPR.
 • Právo na odvolání souhlasu – Dáte-li Nám jakýkoliv souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal/a souhlas, kdykoliv odvolat; odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Odvolat souhlas se zpracováním můžete zaslat písemně nebo elektronicky na adresu nebo email uvedené shora.
 • Právo vznést námitku – Můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Nařízení GDPR
 • Právo podat stížnost – Máte právo podat stížnost u jakéhokoliv Správce, dopisem doručeným na shora uvedenou kontaktní adresu nebo u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Kontakt

Napište nám

  Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.